dissabte, 19 d’abril del 2014

SALÓN DEL SIGLO. Rambla Catalunya (1888-1896)

Article elaborat amb el suport de EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ
 
El 18 de juny de 1886 Josep Vilaseca va demanar permís a l'Ajuntament per instal.lar una barraca de fusta a la Rambla Catalunya, just a l'indret on la Riera d'en Malla modificava el seu camí per prendre el curs del carrer Casp camí del Bogatell i del mar.
L'objectiu era obrir-hi un cafè que alhora faria la funció de centre de reunions. El document de la petició s'acompanyava d'un planell vulgar, fet a manera de croquis, on quedava identificat el solar esmentat, adjacent a la Riera de Malla, i s'hi dibuixava també la planta i la secció de l'establiment que es demanava aixecar amb aquest text literal
D. José Vilaseca, vecino de esta ciudad a V. E. atentamente expone; Que deseando construir interinamente un simple cobertizo todo de madera, en el solar que expresa  el plano de emplazamiento que junto con los del cobertizo, por duplicado, se acompañan, con fachada a la calle Rambla Cataluña, a V.E. ruega se sirva concederle el competente permiso. Gracia que el recurrente espera merecer de V.E.
Barcelona 18 de junio 1886
  
*1886.- Document i croquis-planell adjunt que Josep Vilaseca va adreçar a l'ajuntament amb data 18 de juny de 1886 per sol·licitar permís obrir el Café del Siglo. 
 
El Salón del Siglo, un dels primers cafès d'aquella zona, va obrir dos anys després. Va ser testimoni privilegiat del cobriment de la Riera d'en Malla, va acompanyar l'atracció de la muntanya russa del Ferro-Carril Aeri durant el bienni 1889-1890 i, tot plegat, va sobreviure gairebé una dècada, fins que fou absorbit per l'ampliació del veí Café de la Alhambra, que el 1896 va aprofitar l'espai que ocupava aquest establiment per acollir-hi una part de la seva secció de jocs i l'Acadèmia de Billar.  
Les publicacions de l'època ens han deixat constància de la gran quantitats d'actes i reunions celebrades per gremis,  partits polítics i tota mena d'associacions en el local del Café del Siglo.
 
*1888/1894.- Recull de retalls de notícies publicades a La Vanguardia, que fa palesa la gran activitat que presidia el Salón del Siglo de la Rambla Catalunya com a lloc de reunió de múltiples associacions de l'època.